ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσηλωμένοι στο όραμά μας, της διατήρησης και ισχυροποίησης της ηγετικής θέσης της Δ. &
Σ. Αναστόπουλος Α.Ε.,
λειτουργούμε και ενεργούμε με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προστασία
του περιβάλλοντος
σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής μας δράσης. Για το λόγο αυτό,
έχουμε εγκαταστήσει, διατηρούμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που
καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοποίησής μας στην εισαγωγή, στο εμπόριο και τη κοπή
προϊόντων χάρτου και γραφικής ύλης
.

Στα πλαίσια αυτά, αναγνωρίζουμε τις ευθύνες και υποχρεώσεις μας απέναντι στο περιβάλλον,
προσδιορίζουμε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν στις δραστηριότητες μας,
αναπτύσσουμε διαδικασίες και προγράμματα και δεσμευόμαστε:

 • για τη συνειδητή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
  λειτουργίας μας και τη συμμόρφωση με τις κείμενες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές
  απαιτήσεις
  , καθώς και με όσες απαιτήσεις έχουμε ενυπογράφως αποδεχτεί,
 • για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης,
 • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.

Οι βασικές περιβαλλοντικές αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
ανάπτυξης μας, εστιάζουν:

 • στην προώθηση προϊόντων χάρτου από βιώσιμους πόρους,
 • στη μείωση του άμεσου ανθρακικού μας αποτυπώματος, μέσω της παραγωγής
  ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, της εξοικονόμησης και συνετής διαχείρισής της,
 • στην ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στη
  διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και ορθή τελική διάθεση,
 • στη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας, σε
  θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 • στην εξασφάλιση και διάθεση των απαραίτητων ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών
  πόρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων,
 • στην προώθηση και ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους πελάτες μας και
  τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, συμβάλλοντας στη λήψη μέτρων για τη συνεχή βελτίωση
  της περιβαλλοντικής επίδοσης


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Σπύρος Αναστόπουλος

Έκδοση 1.0  19.03.2021
ΕΓΚΡΙΣΗ: Πρόεδρος Δ.Σ.