ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 Το όραμά μας είναι η διατήρηση και ισχυροποίηση της ηγετικής θέσης της εταιρίας στο κλάδο
της
εμπορίας και επεξεργασίας χάρτου και παράλληλα η ταύτιση του ονόματός της με προϊόντα
εξαιρετικής ποιότητας
, τα οποία ικανοποιούν σε απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις των πελατών
μας.


 Προκειμένου να επιτευχθεί το όραμα μας και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε
αύξηση της
κερδοφορίας μας μέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον
, ορίζουμε ως
προτεραιότητα μας την υιοθέτηση των
ακόλουθων αρχών πάνω στις οποίες στηρίζουμε
ολόκληρη
την επιχειρηματική μας δράση:


κοινό δημιουργικό όραμα σε όλο το προσωπικό
ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις,
διατήρηση υγιούς οικονομικής βάσης,
σύναψη συνεργασιών και αποκλειστική αντιπροσώπευση προϊόντων κορυφαίων
οίκων
συνεχής βελτίωση στον τρόπο εργασίας μας και στις επιτελούμενες διεργασίες,
έλεγχος και διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων
δέσμευση για αδιάλειπτη τήρηση των απαιτήσεων της κείμενης ευρωπαϊκής και
ελληνικής νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και τις δραστηριότητές της,
δέσμευση για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, όπως
αυτές περιγράφονται στο εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.


 Η υιοθέτηση των παραπάνω αρχών διευκολύνεται και κατακτάται μέσα από:


την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών μας
την αξιόπιστη και ποιοτική παροχή πληροφοριών προς τους πελάτες μας
την διαθεσιμότητα ποικιλίας ποιοτήτων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών
την ικανοποίηση των πελατών μας μέσω της απόλυτης τήρησης της συμφωνίας, της
πλήρους κάλυψης των αναγκών τους, της παροχής εναλλακτικών επιλογών που
ταιριάζουν στις απαιτήσεις τους και της
συμβουλευτικής υποστήριξης του σχετικά με την
αναμενόμενη συμπεριφορά των προϊόντων,
την δημιουργία και ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες
την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την απόκτηση νέων πελατών,
την άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών και ενδιαφερομένων μερών και την
ελαχιστοποίηση των παραπόνων
τους, μέσα από διερεύνηση και άρση των αιτίων που
τα προκαλούν,
την ελάττωση των αστοχιών κατά την εκτέλεση των εργασιών,
τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την
ποιότητα
.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Σπύρος Αναστόπουλος

Έκδοση 1.0  05.03.2019 

ΕΓΚΡΙΣΗ: Πρόεδρος Δ.Σ.