• Κοπή Ρολού- Ρολού
  • Κοπή Ρολού- Φύλλου
  • Κοπή Φύλλου- Φύλλου
  • Αποκομιδή Απόχαρτου
  • Αποκομιδή Τσίγκων